Sakramenty

Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Jednoczy on z Tajemnicą paschalną, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa dla uzyskania odrodzenia do nowego życia w Duchu Świętym, życia w wieczności. Jest to obrzęd wyznania wiary, czyniący członkiem Kościoła-Ciała Chrystusa (por. Rz 11,9)[3]. Był praktykowany w Judaizmie jako obmycie z rytualnej nieczystości. Do tej pory czynią to chasydzi w specjalnie do tego przeznaczonym baseniku zwanym mykwą. Jako obmycie rytualne jest praktykowany również w wielu innych religiach.

Do chrztu dziecka są wymagane następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka,
 • Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

I Komunia Święta – uroczystość katolicka związana z mszą świętą podczas której wierni, przeważnie 8-letnie (2. klasa szkoły podstawowej) dzieci, po raz pierwszy przyjmują sakrament Eucharystii pod postacią Hostii. Dzieci ubierają się w specjalne stroje (dziewczynki w białe sukienki, chłopcy w garnitury lub w alby komunijne). Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok.

Do przystąpienia dziecka do I Komunii świętej jest wymagana:

 • Metryka Chrztu.

Bierzmowanie – jeden z siedmiu sakramentów w Kościołach katolickich, starokatolickich, prawosławnych oraz Kościele Anglikańskim.

Do przystąpienia do sakramentu bierzmowania, są wymagane następujące dokumenty:

 • Metryka chrztu,
 • Zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolnej katechezy albo świadectwo ukończenia katechizacji.

Małżeństwo -związek między osobami będący instytucją społeczną i zazwyczaj wiążący osoby emocjonalnie, ekonomicznie i prawnie. Małżeństwo stanowi najczęściej podstawę rodziny. W kulturze europejskiej małżeństwo jest instytucją prawną, a w większości religii stanowi instytucję sakramentalną. Małżeństwo nie jest pojęciem jednoznacznym, ponadczasowym i niezmiennym – występujące zróżnicowanie form życia małżeńskiego utrudnia sformułowanie uniwersalnej definicji małżeństwa.

Do ubiegania się o sakrament małżeństwa są wymagane następujące dokumenty:

 • Świadectwa chrztu i bierzmowania (ważne 3 miesiące od daty wydania).
 • Dowody osobiste kandydatów.
 • Świadectwa uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej.
 • W wypadku wdowy lub wdowcy – świadectwo zgonu współmałżonka.
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.